DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 LÊ VĂN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
2 NGUYỄN HỮU HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3 NGUYỄN VĂN KHUÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5 TRẦN NHIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp