DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 NGUYỄN HUY CHIẾN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN ĐỨC PHONG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 ĐOÀN THỊ KIM ANH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 NGUYỄN CÔNG VIÊN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 Nhà hàng 139 Alibaba Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
13 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 LÊ VĂN THỨC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21 NGUYỄN TẤN SỰ Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
22 LÊ THỊ THÂN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
23 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25 Công ty TNHH Tiến Bảo Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
26 Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
27 Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
28 Công ty TNHH Tân MaHang Việt Nam Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
29 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
30 Công ty TNHH Tân Nhàn Thịnh Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học và Công nghệ