DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 NGUYỄN HOÀI NAM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 NGUYỄN HOÀI NAM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 NGUYỄN HOÀI NAM Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13 NGUYỄN VĂN TIN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
14 LÊ THỊ THÂN Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 ĐỖ NGỌC MINH Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17 HUỲNH THỊ LỘC Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
18 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
19 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20 LÝ THỊ BÍCH THÚY Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn