DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
6 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 VÕ NGỌC BẢO Lĩnh vực chăn nuôi và thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 LÊ THẮNG NGHỀ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn