DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4301 LÊ VĂN HÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4302 NGUYỄN VĂN ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4303 NGUYỄN THỊ MỸ THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4304 NGUYỄN THỊ THANH TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4305 PHẠM THỊ THANH HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4306 TRẦN THỊ BÉ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4307 HUỲNH THỊ SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4308 TRẦN ĐỨC NỮ HỒNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4309 LÊ THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4310 HUỲNH KIM DUẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4311 BAN CHỈ ĐẠO GIAI CẤP NÔNG DÂN - HỘI NÔNG DÂN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4312 VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI - SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4313 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4314 HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4315 HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4316 BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4317 HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4318 HỘI NÔNG DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4319 BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4320 Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Nhiên Phường Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4321 CHẾ THỊ BÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4322 LÊ QUANG VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4323 ĐỖ THỊ QUỲNH QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4324 VÕ THỊ THƠM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4325 HUỲNH QUANG TRƯỞNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4326 NGUYỄN THỊ MINH TRIẾT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4327 HUỲNH ĐÌNH THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4328 Bùi Thị Lan Chi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4329 HUỲNH TẤN ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4330 TRỊNH KIM NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4331 HÀ THỊ THANH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4332 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 NGUYỄN NGỌC TÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4334 TRẦN THỊ THU HẰNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4335 NGUYỄN VĂN THIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4336 PHẠM TRUNG HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4337 HUỲNH ĐINH VŨ KHẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4338 Phạm Thanh Quang Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4339 ĐỖ THẾ CÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4340 TRẦN QUANG TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4341 LÊ VĂN HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4342 NGUYỄN TÀI THỰC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4343 ĐINH MINH TRÍ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4344 Phạm Đình Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4345 TRƯƠNG CÔNG VŨ LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4346 BẠCH TRẦN TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4347 LƯƠNG THỊ HƯƠNG SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4348 LÊ THỊ THANH THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4349 MAI THỊ TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4350 LÊ THỊ BÍCH THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp