DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4301 PHẠM NGỌC THẮNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4302 NGÔ HỮU CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4303 LÊ VĂN CHIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4304 NGUYỄN THỊ LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4305 PHẠM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4306 PHẠM NHẬT TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4307 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4308 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4309 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4310 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4311 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4312 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4313 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4314 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4315 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4316 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4317 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4318 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4319 Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4320 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4321 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4322 Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
4323 NGUYỄN ĐỨC NAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4324 TẠ HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4325 TRẦN THỊ NGỌC SƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4326 ĐỖ MỘNG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4327 BÙI VĂN VIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4328 VÕ THỊ KIM TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4329 BÙI NGỌC ĐỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4330 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4331 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4332 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4333 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4334 Huỳnh Thị Hòa Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4335 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4336 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4337 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4338 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4339 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4340 Bùi THỊ THA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4341 Nguyễn Thị Thu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4342 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4343 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4344 ĐỖ NGỌC TÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4345 PHẠM THỊ QUỲNH VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4346 BÙI THỊ HẢI YẾN Lĩnh vực hệ thống văn bằng, chứng chỉ Sở Giáo dục và Đào tạo
4347 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4348 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4349 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4350 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp