DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4201 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4202 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4203 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4204 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4205 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4206 NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4207 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cụcTrung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4208 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4209 NGUYỄN VĂN HIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4210 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cụcTrung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4211 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4212 BÙI PHỤ HỘI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4213 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4214 LÂM VĂN ĐOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4215 Nguyễn Thị Việt Cường ( NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4216 PHAN THỊ LUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4217 Lê Thành Trung Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4218 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4219 UBND huyện Nghĩa Hành Lĩnh vực xây dựng Sở Xây dựng
4220 Công ty XTNHH XD THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THÀNH Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4221 BQL DA lưới điện Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4222 Công ty TNHH MTV Thương mại Hoàng Rin Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4223 Công ty CP ĐTXD 108 Trường Thành Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4224 BQL DA các công trình điện Miền Trung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4225 Công ty TNHH Perennial Cabla (Việt Nam) Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4226 Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Phước Hưng Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4227 Công ty TNH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4228 Công ty TNHH Chế biến Thủy Hải sản Bình Dung Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4229 BCH Quân sự huyện Tây Trà Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4230 Công ty TNHH TM&CN Môi trường MD Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4231 BQL dự án ĐTXD các Công trình giao thông tỉnh Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4232 Công ty TNHH Cấp nước Dung Quất Lĩnh vực môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường
4233 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4234 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4235 LÊ TÔN ÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4236 LÊ TÔN NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4237 NGUYỄN THỊ THÚY NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4238 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4239 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4240 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Trung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4241 PHẠM DUY ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4242 PHAN THỊ CẨM QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4243 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cụcTrung tâm phục vụ hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4244 TRẦN THỊ DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4245 Ngô Thị Kim Ngoan Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4246 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4247 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4248 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4249 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4250 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp