DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4051 Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
4052 TRẦN NGUYÊN QUẾ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
4053 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4054 TRẦN THỊ NGỌC LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4055 SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực thi đua, khen thưởng Sở Nội vụ
4056 NGUYỄN THỊ SEN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4057 NGUYỄN THỊ BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4058 LE VĂN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4059 HỒ THỊ Ý Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4060 BÙI THỊ HỒNG LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4061 HỒNG THỊ DUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4062 NGUYỄN HỒNG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4063 TRẦN THỊ MINH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4064 ĐĂNG THỊ PHƯƠNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4065 NGUYỄN VĂN SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4066 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4067 NGUYỄN THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4068 VO QUANG TOM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4069 HUỲNH THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4070 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4071 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4072 LÊ TUẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4073 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4074 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4075 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4076 NGUYỄN THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4077 NGUYỄN THỊ KIM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4078 TRẦN THỊ NGUYỆT MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4079 NGUYỄN THỊ YẾN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4080 TRƯƠNG THỊ THU THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4081 NGUYỄN TẤN TỐ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4082 VÕ MINH QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4083 LÊ VĂN TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4084 PHẠM THỐNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4085 LÊ PHÚ CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4086 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4087 NGUYỄN THỊ NGHĨA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4088 TRƯƠNG THỊ KIM HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4089 LE THỊ YẾN NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4090 HỒ MINH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4091 ĐỖ THỊ HÀ VY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4092 NGUYỄN HỮU THỌ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4093 HỒ ĐẮC HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4094 NGUYỄN TẤN LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4095 ĐỖ THỊ THU HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4096 TRƯƠNG THỊ NHƯ HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4097 TRẦN THỊ LỆ TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4098 Đặng Thị Liên Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4099 NGUYỄN THỊ KIM KIỀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4100 TRẦN THỊ MINH XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp