DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4051 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4052 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4053 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4054 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4055 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4056 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4057 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4058 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4059 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4060 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4061 BÙI ANH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4062 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4063 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4064 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4065 Phạm Duy Long Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4066 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4067 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4068 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4069 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4070 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4071 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4072 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi D Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4073 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4074 BÙI THỊ THU TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4075 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4076 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4077 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4078 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4079 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4080 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4081 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4082 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4083 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4084 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4085 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4086 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4087 Nguyễn Thị Việt Cường, nhân viên bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4088 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4089 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4090 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4091 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4092 NGUYỄN TẤN CHÂU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4093 NGUYỄN HỮU TĂNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4094 BÙI THỊ HÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4095 Trần Hùng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4096 NGUYỄN QUỐC VĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4097 Trần Thị Bích Loan Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4098 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4099 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4100 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục Hành chinh công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp