DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3501 NGUYỄN THỊ THU THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3502 BÙI MINH ĐỨC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3503 BÙI NGỌC TÀU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3504 LÊ THỊ PHƯƠNG LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3505 Đỗ Thanh Trà Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3506 TRẦN MINH VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3507 PHẠM QUỐC TRƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3508 Phạm Văn Cư Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3509 TRẦN ĐÌNH HỘP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3510 ĐINH THỊ XUÂN YÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3511 HUỲNH TẤN TIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3512 PHAN ĐÌNH HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3513 VÕ CÔNG HẬU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3514 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3515 NGUYỄN LÊ TRUNG HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3516 TRƯƠNG THỊ THANH THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3517 PHẠM DUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3518 Bùi Văn Lang Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3519 Nguyễn Thị Hòa Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3520 LÊ CÔNG VƯƠNG Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3521 Nguyễn Ngọc Bâng Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3522 NGÔ VĂN LÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3523 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3524 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3525 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3526 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3527 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3528 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3529 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3530 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3531 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3532 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3533 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3534 Nguyễn Thị Việt Cường - NV Bưu Cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3535 Nguyễn Thị Việt Cường-NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3536 Nguyễn Thị Việt Cường - NV bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3537 Nguyễn Thị Việt Cường - NV bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3538 Vương Thị Thanh Trúc (nv bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3539 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3540 VÕ DUY TÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3541 ĐẶNG VĂN BÍCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3542 Nguyễn Thị Bạch Tuyết Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3543 Đỗ Tấn Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3544 Nguyễn Văn Phúc Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3545 MAI THỊ BA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3546 NGUYỄN THỊ BÍCH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3547 ĐẶNG THỊ HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3548 Trịnh Công Sơn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3549 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3550 Nguyễn Thị Hoa Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp