DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
301 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
302 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
303 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
304 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
305 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
306 DƯƠNG THỊ KIM Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
307 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
308 Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
309 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
310 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
311 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
312 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
313 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
314 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
315 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
316 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
317 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Minh Long Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
318 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
319 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
320 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
321 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
322 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
323 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
324 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
325 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
326 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
327 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
328 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
329 TRƯƠNG VĂN TƯỞNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
330 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
331 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
332 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
333 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
334 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
335 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
336 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
337 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
338 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
339 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
340 TRẦN MƯƠI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
341 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
342 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
343 Công ty TNHH MTV Xây dựng Ba Tơ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
344 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
345 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
346 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
347 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
348 Phùng Đình Bảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
349 Công ty TNHH MTV Xây dựng dân dụng Đắc Minh Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
350 CÔNG TY TNHH TRANG THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn