DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
201 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
202 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
203 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
204 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
205 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
206 LÊ VĂN NY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
207 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
208 ĐỖ PHƯƠNG QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
209 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
210 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
211 NGUYỄN NGỌC LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
212 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
213 TIÊU VIẾT HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
214 PHẠM DUY NHẤT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
215 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
216 BÙI HÀO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
217 ĐỖ TẤN TÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
218 NGUYỄN THÀNH LÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
219 BÙI QUỐC HỘI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
220 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
221 BÙI TẤN MẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
222 PHẠM LAN HUYN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
223 Nguyễn Thị Thu, Trưởng Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
224 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
225 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
226 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
227 NGUYỄN VĂN TUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
228 ĐỖ TIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
229 Nguyễn Thị Bé Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
230 NGUYỄN ĐỨC ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
231 ĐỖ QUỐC DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
232 NGUYỄN HỒNG NI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
233 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
234 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
235 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
236 LE THI THANH TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
237 LÊ THANH TÀI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
238 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
239 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
240 HUỲNH THỊ NGA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
241 NGUYỄN THANH TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
242 TRẦN QUỐC CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
243 VÕ MINH TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
244 VÕ THÀNH AN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
245 VÕ TRƯỜNG VIỄN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
246 VÕ VĂN VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
247 VÕ VĂN CẦU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
248 ĐỖ VĂN TÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
249 NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
250 CAO TẤN HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp