DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
151 Bưu điện Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
152 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
153 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
154 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
155 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
156 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
157 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
158 PHẠM VĂN HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
159 Phạm Văn Huệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
160 NGUYỄN THỊ KIỀU NHI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
161 BẠCH THỊ KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
162 HỒ THỊ HÀ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
163 HỒ THỊ TÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
164 NGUYỄN HOÀNG HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
165 Công ty TNHH TMDV&XD Anh Trung Lĩnh vực đo đạc và bản đồ Sở Tài nguyên và Môi trường
166 ĐẶNG THỊ THU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
167 ĐẶNG THỊ THANH TUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
168 ĐOÀN VŨ TOÀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
169 PHẠM THANH HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
170 HỒ QUANG VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
171 Nguyễn Tấn Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
172 NGÔ DƯƠNG QUỐC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
173 ĐẶNG CU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
174 BÙI TÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
175 TRẦN ANH CẢM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
176 NGUYỄN THỊ THÔI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
177 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
178 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực quản lý giá và công sản Sở Tài chính
179 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TỊNH ĐÔNG Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
180 BAN QL CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ NHƠN Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
181 LÊ MINH NAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
182 TRẦN ĐẠI PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
183 NGUYỄN HỮU NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
184 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
185 TRƯƠNG ĐÌNH SÁU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
186 Nguyễn Tấn Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
187 Nguyễn Tấn Phát Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
188 Võ Văn Hùng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
189 HUỲNH MINH HIỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
190 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
191 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
192 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
193 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
194 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
195 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
196 Phạm Tâm Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
197 LÊ THỊ SA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
198 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
199 Phạm Thị Như Kỳ, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
200 ĐỖ Văn Hùng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp