DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
101 NGUYỄN KHẮC VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
102 LÊ TẤN TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
103 Từ Phương Linh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
104 LEE LOI FAT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
105 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
106 Trần Văn Giàu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
107 Võ Thơ Cưu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
108 BÙI HUỲNH THANH THÔNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
109 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
110 Bc hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
111 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
112 PHẠM KHÁNH MINH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
113 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
114 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
115 NGUYỄN VĂN THÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
116 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
117 TRẦN CHÂU KHÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
118 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
119 NGUYỄN TIẾN KIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
120 TRẦN THỊ ÁI LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
121 PHẠM QUANG HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
122 PHẠM VÕ MINH HOÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
123 Võ Thị Mỹ Loan Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
124 ENRICK ANTHONY DARREN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
125 VERMEULEN HEUER JANA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
126 NGUYỄN HỒNG CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
127 NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
128 NGUYỄN TẤN VƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
129 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
130 PHẠM TRUNG NGUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
131 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
132 NGUYỄN THÀNH TƯỞNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
133 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
134 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
135 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
136 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
137 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
138 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
139 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
140 VÕ THẾ HUÂY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
141 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
142 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
143 LÊ THỊ HỒNG BẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
144 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
145 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
146 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
147 NGUYỄN THỊ XUÂN NỞ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
148 HUỲNH THỊ THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
149 ĐINH VĂN SÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
150 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp