DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
901 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
902 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
903 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
904 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
905 PHAN HỮU NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
906 PHAN HỮU NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
907 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
908 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
909 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
910 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
911 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
912 NGÔ TIÊN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
913 Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Long Sơn Hoàng Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
914 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
915 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
916 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
917 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
918 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
919 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
920 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
921 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
922 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
923 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
924 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
925 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
926 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
927 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
928 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
929 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
930 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
931 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
932 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
933 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
934 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
935 PHAN HỒNG HẬU Lĩnh vực lâm nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
936 Đinh Thị Lùn Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
937 Phan Khắc Huy Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
938 Phan Khắc Huy Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
939 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
940 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
941 Phạm Thị Cúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
942 Phạm Thị Cúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
943 NGUYỄN NGỌC HOÀNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
944 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
945 Phan Hữu Nhất Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
946 Trần Nhiều Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
947 BÙI THỊ CHUNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
948 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
949 Lê Thị Thanh Nga Lĩnh vực quản lý chất lượng nông sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
950 NGUYỄN MINH NHỰT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp