DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
601 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
602 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
603 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
604 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
605 DƯƠNG THỊ KIM Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
606 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
607 Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Thiết kế Lục Giác Lĩnh vực Văn hóa cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
608 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
609 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
610 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
611 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
612 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
613 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
614 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
615 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
616 Phòng Lao động-Thương binh & Xã hội huyện Minh Long Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
617 Phòng lao động- Thương binh & Xã hội huyện Sơn Tịnh Lĩnh vực Người có công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
618 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
619 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
620 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
621 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
622 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
623 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
624 UBND XÃ PHỔ CƯỜNG (BQL THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÃ PHỔ CƯỜNG). Lĩnh vực tin học và thống kê Sở Tài chính
625 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
626 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
627 Nguyễn Ngọc Châu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
628 TRƯƠNG VĂN TƯỞNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
629 Nguyễn Thanh Nam Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
630 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
631 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
632 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
633 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
634 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
635 Nguyễn Minh Đức Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
636 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
637 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
638 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
639 TRẦN MƯƠI Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
640 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
641 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
642 Công ty TNHH MTV Xây dựng Ba Tơ Lĩnh vực cấp chứng chỉ năng lực và chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng
643 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
644 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
645 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
646 HUỲNH TA Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
647 Phùng Đình Bảo Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
648 CÔNG TY TNHH TRANG THỦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
649 Công ty TNHH MTV Xây lắp Bình Lê Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư
650 Công ty TNHH MTV Xây lắp Bình Lê Lĩnh vực đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư