DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
451 LÊ HOÀNG NHƯ NGUYỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
452 NGUYỄN THỊ TRANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
453 Bc hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
454 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
455 NGÔ VIẾT ĐIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
456 HOÀNG ANH KIỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
457 TRƯƠNG QUANG ĐẠT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
458 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
459 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
460 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
461 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
462 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
463 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
464 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
465 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
466 TRẦN VĂN TUẬN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
467 NGUYỄN SỶ HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
468 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
469 PHẠM PHÚ TỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
470 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
471 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
472 BƯU CỤC HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
473 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
474 VÕ THỊ SANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
475 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
476 LÊ VĂN THI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
477 NGUYỄN THỊ LỆ CAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
478 TRẦN THỊ KÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
479 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
480 Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
481 ĐỖ THỊ LỆ CƠ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
482 TRẦN NGỌC ĐĂNG KHOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
483 TRẦN NGỌC NGUYÊN THẤT BÁCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
484 VÕ THỊ HOÀNG HOANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
485 NGUYỄN LAM TRƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
486 Huỳnh Ta Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
487 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
488 NGUYỄN THANH NAM Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
489 CAO VĂN ĐÀO Lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
490 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
491 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
492 DƯƠNG HIỂN HOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
493 VÕ VĂN CẦU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
494 VÕ MINH NGỌC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
495 ĐẶNG THỊ ÁNH LY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
496 NGUYỄN CÔNG QUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
497 NGUYỄN VĂN XU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
498 NGUYỄN THỊ LIỄU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
499 NGUYỄN THỊ VY NHẠC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
500 DƯƠNG TẤN VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp