DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
451 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
452 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
453 Nguyễn Thị Thu Nhàn Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
454 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
455 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
456 TRƯƠNG THỊ THANH TỊNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
457 ĐOÀN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
458 NGUYỄN LỘC TÍN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
459 TRẦN THỊ CẨM VIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
460 LÂM ĐĂNG PHONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
461 LÊ THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
462 LƯƠNG THỊ KIM THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
463 VÕ THỊ LƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
464 TRẦN VĂN BẠCH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
465 CAO KỲ HIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
466 TRẦN THỊ BÍCH ÁI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
467 NGUYỄN THANH TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
468 NGUYỄN MINH BẢY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
469 TÔN NỮ NGÂN GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
470 NGUYỄN HỒNG TẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
471 Nguyễn Văn Sáu Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
472 ĐINH HÒA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
473 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
474 NGUYỄN XUÂN NĂM PHÁT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
475 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
476 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
477 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
478 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
479 Lê Thị Ngọc Bích Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
480 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
481 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
482 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
483 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
484 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
485 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
486 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
487 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
488 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
489 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
490 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
491 LÊ ĐẦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
492 LÊ ĐẦY Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
493 BÙI VĂN BÌNH Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
494 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
495 Bùi Phúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
496 TRẦN MINH VƯƠNG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
497 Võ Văn Sanh Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
498 TRẦN THANH PHONG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
499 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
500 LÊ TẤN SỸ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn