DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
21 Nguyễn Thị Vân Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
22 NGUYỄN TRẦN ĐIỆU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
23 TU ĐÌNH KHANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
24 NGUYỄN QUANG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
25 Nguyễn Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp