DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
11 NGUYỄN THỊ NGỌC QUỲNH Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
12 LÊ THỊ DUNG NHI Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
13 Trần Ngọc Tuấn Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
14 Huỳnh Thị Diễm Lĩnh vực Dược phẩm, Mỹ phẩm Sở Y tế
15 NGUYỄN CÔNG THUẬN Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn