DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
96 NGUYỄN LÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
97 LÊ PHI PHỤNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
98 LÊ HỒ HOÀNG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
99 PHAN THỊ BÍCH LÊ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
100 NGUYỄN THỊ MINH KIM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp