DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6 LÊ VĂN HOÀNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 LÊ THANH TÙNG Lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
9 Nguyễn Hữu Cầu Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 BÙI VĂN NHẤT Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn