DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
91 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
92 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
93 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
94 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
95 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp