DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
86 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
87 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
88 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
89 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
90 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp