DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
81 Lê Huy Phúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
82 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
83 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
84 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
85 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp