DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
76 Nguyễn Mỹ Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
77 Nguyễn Thị Hoa Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
78 Nguyễn Thị Hoa Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
79 Nguyễn Thị Bông Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
80 Lê Huy Phúc Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn