DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
71 HÀ LÂM THỊ GIANG THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
72 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
73 HUỲNH TẤN DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
74 Nguyễn Ngọc Hảo Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
75 Nguyễn Thị VIệt Cường (NV Bưu cục hành chính công Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp