DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
66 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
67 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
68 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
69 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
70 BƯU ĐIỆN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp