DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5936 VÕ ĐÌNH DŨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5937 HỒ THỊ HOÀNG TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5938 HUỲNH QUỐC VŨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5939 HỒ THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5940 ĐÀO THANH ĐƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp