DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5891 NGUYỄN THỊ LAI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5892 PHẠM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5893 PHẠM NHẬT TƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5894 Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
5895 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường