DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5861 TRƯƠNG ANH TUẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5862 TRƯƠNG THỊ CHUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5863 LÊ NGỌC HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5864 Lê Ngọc Hưng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5865 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp