DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5831 TRẦN VĂN ĐƯỢC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5832 TRƯƠNG QUANG DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5833 VĂN XUÂN XỨNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5834 BÙI VÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5835 PHAN HIẾU TRUNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp