DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5821 NGUYỄN HỮU TĂNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5822 BÙI THỊ HÀNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5823 Trần Hùng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5824 NGUYỄN QUỐC VĨ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5825 MẠC THỊ PHƯƠNG THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp