DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5801 Nguyễn Sinh Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5802 NGUYỄN DUY QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5803 NGUYỄN GIA HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5804 VÕ VĂN LẬP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5805 VÕ PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp