DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5741 VÕ TIA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5742 HUỲNH HUY THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5743 CAO THỊ PHƯỚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5744 NGUYỄN THỊ HỮU KHỞI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5745 NGuyễn Đức Huệ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp