DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5681 NGUYỄN HỮU TUYỂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5682 TRƯƠNG CHÍ NHÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5683 PHẠM SƠN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5684 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5685 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp