DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5676 NGUYỄN DUY QUANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5677 PHẠM THUỘC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5678 LÊ THỊ THANH HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5679 NGUYỄN TRỌNG NAM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5680 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp