DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5661 Công ty TNHH MTV Khoa Kiên Lĩnh vực An toàn thực phẩm Sở Y tế
5662 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5663 NGUYỄN PHI LỰC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5664 NGUYỄN PHI LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5665 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường