DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
5651 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5652 TRẦN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5653 TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5654 LÊ VĂN TIÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
5655 Nguyễn Thị Việt Cường (NV Bưu cục Hành chính công tỉnh Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp