DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
1 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỆ HÙNG Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐỆ HÙNG Lĩnh vực đăng ký biện pháp đảm bảo Sở Tài nguyên và môi trường
3 Trần Nớp Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4 VÕ LỘC Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
5 LÊ VĂN KHANG Lĩnh vực thuỷ sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn