DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
6551 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
6552 NGUYỄN TRƯƠNG TUẤN CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6553 PHẠM THỊ HẠNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6554 VÕ XUÂN THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6555 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6556 MẠC ĐĂNG TÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6557 LÊ ANH THƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6558 VƯƠNG HOÀNG BẢO NGÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6559 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
6560 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp