DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
51 BÙI TẤN SINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
52 LÊ MINH HÙNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
53 NGUYỄN THỊ THU THÙY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
54 CAO PHÚC Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
55 HUỲNH NGỌC ÁNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
56 THÁI ĐỨC LONG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
57 LÊ QUANG HẢI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
58 Trực tuyến Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
59 BÙI VIẾT CHÍNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
60 PHẠM NGỌC PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp