DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4091 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4092 NGUYỄN ĐỘ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4093 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4094 NGUYỄN SÁNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4095 VÕ ANH QUÝ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4096 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu diện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4097 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu diện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4098 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu diện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4099 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4100 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp