DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
4001 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4002 BÙI THỊ PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4003 PHẠM THỊ XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4004 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỆP Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4005 NGUYỄN THỊ PHÁT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4006 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4007 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4008 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4009 VÕ HOÀNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
4010 ĐỖ QUÝ DƯ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp