DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
31 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
32 Công ty TNHH Gesin Việt Nam Lĩnh vực Việc làm - An toàn lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
33 Trường THPT số 2 Đức Phổ Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
34 Trường THPT Trà Bồng Lĩnh vực đấu thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư
35 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
36 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
37 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
38 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
39 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
40 NGUYỄN BÁ THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp