DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3981 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3982 Trần Thanh Huy Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3983 TRẦN THANH HUY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3984 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3985 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3986 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3987 Nguyễn Thị Việt Cường, nv Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3988 ĐẶNG NGUYỄN TẤN HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3989 ĐẶNG NGUYỄN TẤN HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3990 Nguyễn Thị Thu , Trưởng bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp