DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3951 Nguyễn Thị Việt Cường, NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3952 Nguyễn Thị Việt Cường , NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3953 Nguyễn Thị Việt Cường , NV bưu cục hành chính công tỉnh Quảng ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3954 NGUYỄN TRUNG TẤN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3955 Bùi Phú Dũng Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3956 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3957 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3958 NGUYỄN THỊ CẢNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3959 ĐẶNG CÔNG TY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3960 NGUYỄN SĨ TẾ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp