DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3931 TRƯƠNG THỊ VI Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3932 NGUYỄN CHÍ HIẾU Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3933 ĐINH VĂN SỐ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3934 HỒ THỊ THUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3935 Đinh Hổ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3936 NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3937 ĐINH THỊ NGUYỆT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3938 TRẦM DUY THUẬT Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3939 LÊ THỊ BÍCH THỦY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3940 NGUYỄN HIỆP HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp