DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3921 NGUYỄN VĂN SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3922 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3923 NGUYỄN THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3924 VO QUANG TOM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3925 HUỲNH THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3926 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3927 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3928 LÊ TUẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3929 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3930 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp