DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3921 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3922 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3923 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3924 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3925 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3926 TRẦN THỊ THU HIỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3927 NGUYỄN THỊ TỐ QUYÊN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3928 TRẦN CÔNG HƯNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3929 HUỲNH TẤN CƯỜNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3930 PHAN THỊ HỒNG THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp