DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3881 ĐINH THỊ LỤA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3882 LÊ THỊ PHƯỢNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3883 PHẠM THANH XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3884 ĐỖ THỊ XUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3885 Lê Thị Sương Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3886 NGUYỄN THANH BÌNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3887 TRẦN THỊ MINH THANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3888 ĐỖ THỊ NGUYÊN THẢO Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3889 ĐOÀN QUỐC VINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3890 NGUYỄN THỊ MINH DƯỠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp