DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3871 LÊ TUẤN VĂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3872 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3873 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3874 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3875 NGUYỄN THỊ HUỆ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3876 NGUYỄN THỊ KIM LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3877 TRẦN THỊ NGUYỆT MINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3878 NGUYỄN THỊ YẾN LINH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3879 TRƯƠNG THỊ THU THÚY Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3880 NGUYỄN TẤN TỐ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp