DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3861 NGUYỄN HỒNG THÀNH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3862 TRẦN THỊ MINH HUYỀN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3863 ĐĂNG THỊ PHƯƠNG OANH Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3864 NGUYỄN VĂN SÂM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3865 PHẠM THỊ HƯƠNG GIANG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3866 NGUYỄN THỊ KIM THOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3867 VO QUANG TOM Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3868 HUỲNH THỊ HOA Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3869 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3870 Nguyễn Thị Việt Cường, NV Bưu cục hành chính công tỉnh Quảng Ngãi Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp