DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3861 NGUYỄN HUY BÌNH Lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3862 Vương Thị Thanh Trúc (NB bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3863 Vương Thị Thanh Trúc ( NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3864 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3865 PHẠM HOÀNG BÁ Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3866 TÔ NHẬT PHƯƠNG Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3867 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3868 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3869 HÀ ĐOÀN BIN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3870 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện Tp Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp