DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

 
 
 
STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Lĩnh vực Cơ quan xử lý
3841 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3842 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3843 Vương Thị Thanh Trúc (NV Bưu điện Tp Quảng ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3844 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3845 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3846 Vương Thị Thanh Trúc (NV bưu điện TP Quảng Ngãi) Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3847 Trung tâm kỹ thuật Quan trắc môi trường Lĩnh vực đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường
3848 NGUYỄN VĂN QUÂN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3849 ĐỖ NGỌC TIẾN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp
3850 TRẦN THỊ HÀ LOAN Lĩnh vực lý lịch tư pháp Sở Tư pháp